Normy DIN

 

Normy i wymiary

Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier należy uwzględnić następujące normy: 

DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie

  

Poniższy zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie, w szczególności do części budynków przeznaczonych do użytku publicznego oraz przyległych do nich terenów na zewnątrz budynków. Do budynków  dostępnych publicznie zalicza się w szczególności instytucje kulturalne i oświatowe, ośrodki sportowe, budynki służby zdrowia, obiekty biurowe, budynki administracji publicznej  i sądownictwa, punkty sprzedaży i zakłady  gastronomiczne, miejsca parkingowe, garaże oraz toalety publiczne. Zasadniczo nowym założeniem w/w normy jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Celem jej jest stworzenie obiektów budowlanych bez barier, dostępnych  bez szczególnych utrudnień dla osób z niepełnosprawnością. Celem jest zapewnienie korzystania z obiektów budowlanych w ogólnie przyjęty sposób, z zasady niewymagający pomocy osób trzecich.

 

Norma powyższa uwzględnia w szczególności potrzeby osób:

·         z wadą wzroku, niewidzących i niedosłyszących (osoby niesłyszące,            dotknięte utratą słuchu, słabosłyszące) 

·         z ograniczoną sprawnością motoryczną

·         używających urządzeń wspierających mobilność lub wózków inwalidzkich 

 

Niektóre z wymogów w/w normy zapewniają również ulgę w użytkowaniu osobom

·         niskim lub wysokim

·         z ograniczeniami kognitywnymi

·         starszym

·         dzieciom

·         osobom z wózkami dziecięcymi lub bagażem 

 

W ramach w/w normy zasadniczo nowe są wymogi sensoryczne (wizualne, akustyczne, dotykowe) a także założone cele służące bezpieczeństwu.

 

Norma odnosi się do obiektów nowo budowanych. Zgodnie z zamysłem w/w norma ma także znaleźć zastosowanie  przy planowaniu przebudowy i modernizacji  istniejących obiektów.

 

Należy pamiętać, że specyficzne wymogi dla stanowisk pracy nie są ujęte w zakresie w/w  normy, lecz w ramach nowych wytycznych dla stanowisk pracy. Norma nie obejmuje również zakresu stosowania przewidzianego dla obiektów kwaterunkowych.

 

DIN 18040-2 Mieszkania

 

Zakres normy DIN 18040-2 odnosi się do planowania, wykonawstwa i wyposażenia mieszkań bez barier a także do budynków zawierających mieszkania oraz do przyległych terenów. 

 

Wyeksponowane zostają w w/w normie specjalne wymogi wobec mieszkań przeznaczonych dla osób poruszających się w wózkach inwalidzkich. W omawianych dokumentach oznaczono je znakiem .

 

Norma uwzględnia w szczególności potrzeby osób

·         z wadą wzroku, niewidzących i niedosłyszących (osoby niesłyszące,            dotknięte utratą słuchu, słabosłyszące) 

·         z ograniczoną sprawnością motoryczną

·         używających urządzeń wspierających mobilność lub wózków inwalidzkich 

 

Niektóre z wymagań w/w normy  zapewniają również ulgę  w użytkowaniu osobom

·         niskim lub wysokim

·         z ograniczeniami kognitywnymi

·         starszym

·         dzieciom

·         osobom z wózkami dziecięcymi lub bagażem 

 

W ramach w/w normy zasadniczo nowe są wymogi sensoryczne (wizualne, akustyczne, dotykowe) oraz założone cele służące bezpieczeństwu.

 

Norma odnosi się do obiektów nowo budowanych. Zgodnie z zamysłem  może ona także znaleźć zastosowanie przy planowaniu przebudowy i modernizacji  istniejących obiektów.

 

Nasze ambicje

Nasza ambicja sa rozwiazania technicznie doskonale, najwyzszej jakosci i po cenach uzasadnionych rynkowo.

Nasze cele w zakresie serwisu to elastycznosc i dotrzymywanie terminów.